ÁÉSZF

Általános értékesítési szerződéses feltételek

„Sano-Modern Takarmányozás” Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
általános értékesítési szerződéses feltételei (ÁÉSZF)

Hatályba lépés napja: 2021 július 01.

 

1. Általános rendelkezések, fogalmak definíciói

SANO: „Sano-Modern Takarmányozás” Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, akinek az azonosításhoz szükséges adatait a lábrész tartalmazza.

Partner: a SANO-val jogviszonyra lépő természeteses vagy jogi személy.

Felek: a SANO és a partner együtt említve.

ÁÉSZF: a SANO általános értékesítési szerződéses feltételei.

ÁSZF: a SANO általános szerződéses feltételei.

Termék: a SANO által forgalmazott, vagy a SANO által megszerezni kívánt azon dolog, amely a SANO és a partner közötti jogügylet tárgya.

Kötelem/jogügylet: az a jogviszony, ami a SANO és a partner között létrejön.

Szerződés: az a kötelem, ahol a SANO a partnernek takarmányt értékesít.

A szerződésekre minden esetben az ÁÉSZF feltételeit kell alkalmazni. A szaktanácsadók, értékesítők ÁÉSZF-el ellentétes vagy azt kiegészítő nyilatkozatai a SANO számára kötelezettséget nem keletkeztetnek. Az ÁÉSZF rendelkezései az ÁSZF rendelkezéseivel együtt alkalmazandók, de ahol a szerződések vonatkozásában az ÁSZF és az ÁÉSZF rendelkezései között ellenmondás mutatkozik, ott az ÁÉSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

2. Korábbi feltételekre való kihatás

Az ÁÉSZF hatályon kívül helyez minden korábbi általános szerződéses feltételt, amit a SANO a szerződéseknél korábban alkalmazott.  

 

3. Szállítás / Átvétel / Jogok nem teljesítés esetén

(1) Ha a szerződés szerinti szállítási kötelezettségének a SANO nem vagy nem határidőben tesz eleget, a másik félnek jogában áll az eredménytelen póthatáridő lejárta után - ami legkevesebb öt munkanap - szerződéstől elállni. Az elállás a közléssel hatályosul.

(2) Amennyiben a partner teljesítésre kötelezés helyett kártérítési igénnyel lép fel, úgy kárként árkülönbözetet kérhet. Az ár(ktg)különbözet ill.  ktg-különbözet nem lehet több mint a Sano nettó értékesítési árának a 20%-a.

(3) A partnernek jogában áll kártérítés helyett fedezetvásárlással feltéve, hogy a fedezeti ár nem haladja meg az eredeti ár 20%-át. A fedezetvásárlásnak a türelmi idő lejártát vagy a nemteljesítés megállapítását követő három napon belül kell megtörténnie.  Ez a határidő jogvesztő.

(4) Az (1) - (3) bekezdésben meghatározott nem teljesítés esetén fennálló jogok a SANO-t is megilletik. Amennyiben a SANO kártérítési igénnyel lép fel a teljesítési igény helyett, jogosult, de nem köteles a nem teljesítésből származó kárát a (2) bekezdésben leírt árkülönbözet-meghatározás módszerével megállapítani. 

(5)  A SANO teljesítésének váratlanul fellépő akadályoztatása esetén (pl, export- vagy behozatali tilalmak vagy hasonló behozatali korlátozások blokádok, járványok vagy fegyveres konfliktusok, vis major) a SANO jogában áll a szállítási határidőt az akadályoztatás időtartamával meghosszabbítani. A SANO köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a partnert a szállítás akadályoztatásának okairól amint arról tudomást szerzett és a partner kérésére azt igazolni is. Amennyiben a szállítási időpontokat több mint 30 naptári nappal kell meghosszabbítani, a felek mindegyike jogosult a 30 napos határidő lejártát követ 3 munkanapon belül kártérítésre való jogosultság nélkül a szerződéstől elállni. Amennyiben ilyen nyilatkozatot egyik fél sem tesz, a szállítási határidő meghosszabbodik további 30 naptári nappal. E határidő lejárta után a szerződés kölcsönösen megszűntnek tekintendő.    

(6) Nem minősül vis majornak az (5) pont értelmében a következő: hatósági korlátozó intézkedés vagy takarmány-összetevő használati korlátozása, géptörés, baleset, és egyéb olyan üzemi zavarok, amelyek SANO által elháríthatók, vagy amelyeket ő okozott.  

 

4. Struktúra(szerkezet) / Minőség / Mintavétel

(1) A leszállított terméknek kereskedelmi forgalomra alkalmasnak kell lennie, a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak (különös tekintettel a takarmánykódex elvárásainak) meg kell felelnie és az egészségre károsító hatással nem bírhat. A termékek forgalmazására vonatkozó hatósági előírásokat mindkét félnek be kell tartania.   

(2) A partner mintavételezésre jogosult. Ez történhet a szállítási vagy átvételi teljesítés helyén és meg kell felelnie a mintavételezésre vonatkozó szakmai szabályoknak és elvárásoknak. A szakszerűen elvégzett mintavételezést a SANO szabályosnak fogadja el, feltéve, hogy abban az ő közreműködése is biztosított volt.  

(3) A nyomon követhetőség érdekében további mintavételezés is szükségessé válhat.  A mintavételezés célja a nem kívánatos/tiltott anyagok, valamint kontaminációk kiszűrése és az ebből adódó igények alátámasztása. Vagonokba vagy teherautóba rakodáskor/szállításkor a mintavételezést a mintavételezésre irányadó szakmai szabályok szerint kell elvégezni. Ellenmintaként minimum egy 500 g-os mintát szükséges egy nedvességet át nem eresztő, légmentesen zárható (pl. Deba-Safe) tasakban megőrizni, mely a minta azonosíthatóságát és változatlan összetételét biztosítja.  

 

5. Idegen anyag (szennyeződés)/Tartalom/ Kifogások

(1) Az 1. elemzésnek a mintavétel utáni 5 munkanapon belül kell megtörténnie egy akkreditált laborban a partner költségterhére és megbízása alapján. A partner a termék kifogásolását a SANO felé írásban (e-mail) kell benyújtania a vizsgálati eredményről történő értesüléstől számított 1 munkanapon belül.

(2) A felek jogában áll, hogy az első vizsgálati eredményről történt értesüléstől számított 5 munkanapon belül egy másik akkreditált labortól is (ellen)vizsgálatot kérjenek. A felek jogában áll továbbá, hogy a második vizsgálat utáni 5 munkanapon belül egy további 3. laborvizsgálat megrendelésére egy 3. akkreditált labornál. E három vizsgálat középértéke a felek részére kötelező érvényű. 

(3) Ha a laborvizsgálat(ok) eredménye alapján a termék (1) és (2) pont szerinti vagy a hatósági vizsgálat szerinti eredménye negatív úgy a vizsgálatok költségét a SANO viseli. Amennyiben a termék kifogástalannak bizonyul, a partner viseli a vizsgálatok költségét. 

 

6. Szavatosság

Amennyiben a leszállított termékkel kapcsolatban kifogás merül fel, a partnert az alábbiakban felsorolt (szavatossági) jogok illetik meg, melyek közül az első 4 a tartalmi és egyéb tulajdonságokban való eltérés kérdéseit szabályozza, az 5 pont a nemkívánatos/tiltott anyagok jelenlétének speciális esetére vonatkozik. 

(1) Amennyiben a leszállított termék tulajdonságaiban és minőségében eltér a megállapodottól, és az eltérés a szerződéses ár 5%-át nem haladja meg, a partner jogosult a SANO-tól egy, az adott termék értékének 5%-ban korlátozott kártérítést követelni. Az értékcsökkenés megállapítását független szakértő végezheti el, melynek kiválasztása a két fél közös megegyezése alapján történik. Amennyiben a felek két napon belül nem tudnak megegyezni a semleges kereskedő meghatározásában, a partner telephelye szerint illetékes legközelebbi szakértőt kell felkérni. Az értékcsökkenési vizsgálat költségeit a SANO viseli. 

(2) Amennyiben a megállapított értékcsökkenés meghaladja az 5%-ot, a partnernek jogában áll az árkülönbség megtérítését igényelni vagy kártérítés helyett elállni és a megfizetett vételárat további évi 4 % késedelmi kamatot követelni. A partner ez utóbbi lehetőséggel csak akkor élhet, ha az igény bejelentésével egyidejűleg a terméket hiánytalan mennyiségben a SANO részére visszaszolgáltatja.

(3) A SANO akkor is élhet a pótszállítás jogával, ha az a partner speciális körülményei miatt a partnertől nem lenne elvárható. Amennyiben a partner vagy a SANO a pótszállítás lehetőségével él, a SANO köteles a partner rendelkezésére bocsátani a terméket. A SANO a pótszállítást, amennyiben másként nem állapodtak meg, a visszavételre kerülő termék partner részéről történt visszaszolgáltatásától számított 5 munkanapon belül teljesíti.

(4) Amennyiben a pótszállítás (3) pontban meghatározottak szerint nem történik meg, a partner jogában áll a szerződéstől elállni, vagy a 3. pontban részletezettek szerint kártérítést követelni, amely az adott termék árának legfeljebb a 40%-a. Határidőként az 5-napos határidő utolsó napját kell tekinteni. 

(5) A partner igénybejelentése (nemkívánatos/tiltott vagy kontaminációs anyagok) esetén a törvényi előírások érvényesek. Amennyiben a SANO a törvény kötelező erejénél fogva kártérítésre kötelezett, hacsak ezt a törvény ki nem zárja, a kártérítési kötelezettség felső határa a kártérítéssel érintett termék nettó értékének a 40%-a  

(6) A SANO mentesül a helytállási/szavatossági felelőssége alól, ha a termék a partner olyan rendelkezése alapján került leszállításra, ami eltér a SANO termékspecifikációjától, termékleírásokban szereplő jellemzőktől, a törvényi határértékektől, vagy a fizikai / mechanikai hatásokra fellépő tulajdonságváltozásokra vonatkozó szabványoktól és előírásoktól, azaz egyedi elvárásokon alapuló megrendelés, amely a termék tulajdonságait megváltoztatta.   

 

7. Fizetési 

A vételár megfizetése számla ellenében az abban meghatározott határidőben és helyre történik joghatályosan. A partner a SANO írásos hozzájárulásával, vagy jogerős döntés alapján jogosult beszámításra vagy visszatartásra. 

 

8. Alkalmazandó jog / Joghatóság

Az ÁÉSZR a magyar jog és az EU-joggyakorlat hatálya alá tartozik az ENSZ adásvételre vonatkozó szabályozásának kizárása mellett. 

Vitás kérdésekre a győri székhelyű és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékes.    

 

9. Salvatorise klauzel

Amennyiben az ÁÉSZF valamely meghatározása/kikötése érvénytelennek bizonyul vagy azzá válik, semmis, vagy semmissé válik, annak nincs joghatása vagy a jogkövetkezménye nem érvényes, a felek az érvénytelen / semmis rendelkezések helyett olyan rendelkezésben kötelesek megállapodni, amely az érvénytelen / semmis rendelkezéshez ill. a szándékolt célhoz leginkább közelít. Ez érvényes az esetleges szerződéses joghézagok pótlására is. 

Szállít(mányoz)ói információk (különösen tekintettel azokra a szállít(mányoz)ókra melyek székhelye az EU-n kívül van(esik), az EB új tenyésztési technikákkal/technológiákkal kapcsolatos ítéletéről

Beszállítóink figyelmét felhívjuk az Európai Bíróság (EB) 2018.07.25. (C-528/16. Sz. Ügy) –el kapcsolatos döntésére, miszerint minden élőlény/szervezetnél, mely bármely új (pl. CRISPR/CAS mutációs) eljárással „készült”, az Európai Unióba történő beszállítása esetén az EU 1829/2003 számú rendelete értelmében a vissza/nyomon követhetőség, a genetikailag módosított szervezetek jelölése, a genetikailag módosított szervezetetekből előállított élelmiszerek és takarmányok nyomon követhetőségét megengedi és azt jelölni szükséges. 

Az Ön közvetlen kapcsolata hozzánk

Sano Modern Takarmányozás Kft.
Csorba Zsolt
+36 34 556 - 700
+36 34 556 - 710
Külterület 069/6. hrsz.
Csém
2949
Magyarország