ÁSZF

Általános szerződéskötési feltételek

„Sano-Modern Takarmányozás” Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
általános szerződéskötési feltételei

Hatályba lépés napja: 2021 július 01.

 

1.  Általános rendelkezések

1.1. A jelen általános szerződéses feltételekben használt szavak és fogalmak definícióit a SANO ÁÉSZF-e tartalmazza. A SANO kereskedő partnerek, állatorvosok és gazdálkodók, üzleti partnerek (továbbiakban az ÁÉSZF definíciójával azonosan: partner) részére történő értékesítése esetén az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.  

1.2 SANO kizárólag az ÁSZF, és annak a jogügylet megkötésekor hatályos szabályai szerint szállít és ad ajánlatot. Ez érvényes valamennyi jövőbeni üzleti tevékenységre, abban az esetben is, ha azt a felek külön nem kötötték ki.  

1.3 A partner jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő egyoldalú rendelkezései joghatálytalanok. A partner egyoldalú – jelen ÁSZF-el ellentétes - szerződési feltételeit a SANO kifejezetten elutasítja, mely elutasítás hatályba lépésének nem feltétele annak a megismétlése, megismerése, és az elutasítás alól az sem jelent kivételt, ha a partner hivatkozott a saját feltételeire. A szolgáltatások tényleges nyújtása vagy azok elfogadása sem jelenti azt, hogy az SANO elfogadta az ilyen típusú feltételeket.

 

2. Kötelmek

2.1 Az SANO weboldalán, katalógusaikban, hirdetésein, hivatalos iratain szereplő szolgáltatások leírása/ismertetése, kalkulációk, ajánlatok stb. kötelezettségmentesek és ingyenesek. 

2.2 A partner megrendelése a partnerre 30 napig kötő erővel bír. A partner ajánlatkérése is megrendelésnek minősül, melyet a SANO 10 munkanapon igazol vissza, ill. a megrendelt termék leszállításával azt elfogadja.

2.3 A jogügyletek dokumentációját a SANO az adatvédelmi előírások betartásával őrzi/tárolja. 

2.4 A SANO ÁSZF-e és ÁÉSZF-e a SANO weblapjáról bármikor letölthető, kinyomtatható és/vagy letölthető.

2.5 Szóbeli és telefonos megállapodások csak abban az esetben érvényesek, amennyiben írásban is megerősítésre kerülnek. A SANO alkalmazottjai, megbízottjai nem jogosultak szóban kiegészítő megállapodásokat kötni, az írásosos megállapodástól eltérni. 

2.6 Az ajánlatokon, vázlatokon, kalkulációkon, mintákon és egyéb mellékleteken a SANO tulajdon- és szerzői jogokkal bír. Az itt felsoroltak a SANO kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül nem használhatók, és nem is adhatók tovább harmadik személy részére.  

 

3. A jogügyletek tárgya

3.1 A teljesítendő szolgáltatások minden esetben a jogügylet során, ill. a megrendelés visszaigazolásában írásban rögzítésre kerülnek. 

3.2 A termék milyensége a jogügyletből, valamint a mindenkori termékleírásokból válik egyértelművé. A partner nem támaszthat igényt olyan termékre, (ideértve annak a jellemzőit és tulajdonságait is) szolgáltatásra, ami ezekben nem szerepel. 

3.3 A minimális rendelhető mennyiség 1 t. Azon termékek esetében, ahol egy raklap 30 zsákból áll, az egységnyi rendelési mennyiség 750 kg. A VET-Linie, és egyedi termékek esetén a minimálisan rendelhető mennyiség az, ami az árlistában is szerepel.  

 3.4 Az egyedi, partner-specifikus termékek megrendelése (különös tekintettel a partner kérésére készülő egyedi összetételű takarmánykeverékekre) esetében a partner köteles a SANO-val megrendeléskor a pontos adatokat közölni, különös tekintettel a mennyiségre és a termék összetételére. 

3.5 A SANO által szállított Europoolpaletták (Europaletták is) árát a vételár nem tartalmazza.  Amennyiben a termék lepakolása során raklapcsere nem történik, a partner köteles a termékátvétel után az europoolraklapokat mindaddig megőrizni, amíg szállít(mányoz)ó azt el nem viszi. A ki nem cserélt, vagy cserére nem alkalmas raklapok ára 7,00 €/paletta áron kerül leszámlázásra.  

 

4. Szállítás; szállítási költség; kockázatviselés

4.1 Eltérő írásos megállapodás hiányában, a termék Magyarország területén – szárazföldön, közúton – kerül kiszállításra.  Eltérő írásos megállapodás hiányában, a szállítási költséget a kialkudott ár tartalmazza. 

4.2 A szállítás módjának és útvonalának a megválasztása - eltérő megállapodás hiányában - a SANO kompetenciája.

4.3 Azon megrendelések esetében, melyeknél a szállítási hely Magyarország területén kívülre esik, a partnernek kell a terméket a SANO telephelyéről elszállítani.

4.4 A kárveszély akkor száll át partnerre, amikor a termék a fuvarozást végző személy részére átadásra került, vagy elhagyta a gyártóüzemet vagy a diszpécser raktárat feladás céljából. Amennyiben a partner kérésére a szállítást elhalasztották, a kárveszély a készre jelentéssel száll át a partnerre. 

4.5 Amennyiben a vásárlás mindkét fél számára kereskedelmi ügylet, a partner a terméket köteles azonnal   átvételkor átvizsgálni, az üzleti szokásoknak megfelelően. A hiányt az észleléssel egyidejűleg jelezni kell a SANO felé.   

A terméket köteles a partner az átvétellel egyidejűleg nem csak mennyiségi, de minőségi szempontból is megvizsgálni. Az esetleges kifogásokat – pl. hiány, hiba, vagy minőségi probléma - a szállítólevélre fel kell jegyezni. Amennyiben a szállítólevél ilyen feljegyzést nem tartalmaz, úgy a későbbi kifogások csak rejtett hiba esetén érvényesíthetők. A szállítólevelet mind partnernek, mind szállítónak alá kell írnia.     

Amennyiben partner a szállítólevélen kifogást nem közöl az egyben azt jelenti, hogy a termék a jogügyletnek megfelelő mennyiségben, minőségben, hibamentesen a partner által átvételre került.  Rejtett hiba esetén, annak felismerését követő 3 munkanapon belül, a hiba pontos leírásával, és az alátámasztó bizonyítékokkal együtt írásban be kell jelenteni a SANO felé. A termék jellegére figyelemmel ez a határidő jogvesztő.  

4.6 A SANO jogosult részteljesítésre, még akkor is, ha az partner szempontjából ésszerűtlen/ellenzett.

 

5. Szállítási határidő; vis maior

5.1 A SANO weboldalán vagy más termékinformációban megadott szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számítódik. A partner a vételárat előre köteles megfizetni. Halasztott fizetésre ez a szabály nem érvényes. 

5.2 Amennyiben rendeléskor a kiválasztott termék átmenetileg nem áll rendelkezésre, a SANO a partnert a megrendelés visszaigazolásakor erről azonnal, új szállítási határidő megadásával értesíti. Amennyiben a partner részére ez az új határidő valamely okból nem elfogadható jogában áll azonnali hatállyal a jogügylettől – kártérítési igény nélkül - elállni. Amennyiben a termék hosszabb időszakon át nem elérhető, a SANO erről is értesíti a partnert, mely esetben mindkét felet megilleti az elállás joga, de az igényérvényesítés lehetősége kizárt.  

5.3 Amennyiben a SANO a szállítási kötelezettségeit rajta kívül álló okokból nem tudja teljesíteni, arról a partnert haladéktalanul értesíti és egyidejűleg tájékoztatja a várható új szállítási határidőről. Amennyiben a termék az így közölt szállítási időpontban sem elérhető, a SANO-nak jogában áll a szerződéstől részben vagy teljes egészében elállni, mely esetben a partner adott jogügylet kapcsán nyújtott kifizetéseit – kamat és költségmentesen – 8 napon belül vissza kell téríteni.  Nem alapoz meg igényérvényesítést (pl. kártérítést) ha az elállás, illetve a késedelem sem a SANO-nak sem a SANO beszállítójának nem felróható.

5.4 A szállítási határidő módosulásáról a partnert minden esetben értesíteni kell. 

5.5 Amennyiben a partner a jogügylet megkötését követően olyan módosítást kér, amely a szállítási határidőt vagy speciális termék esetében a gyártás időtartamát befolyásolja és a SANO a kérést elfogadja, úgy a SANO saját 

belátása szerint jogosult a szállítási határidőt ésszerű átfutási idő figyelembevételével módosítani. 

5.6 A szállítási határidő vis maior vagy rendkívüli körülmények miatt bekövetkezett csúszása, melyek a SANO-t váratlanul érik és a szállítási határidő módosulását okozzák vagy azt lehetetlenné teszik – ide tartoznak az útlezárások, hajózási zárlat, sztrájk, lezárás, természeti katasztrófák, tűzeset, háború, háborúszerű események, felkelések, hatósági rendeletek, a szükséges alap- és segédanyagok hiánya, energiaellátás kimaradása, amelyek a SANO-nál vagy annak a beszállítójánál vagy alvállalkozóinál lépnek fel, járvány – mentesítik a SANO-t a felelősség alól. Ez a mentesség nem áll fenn, ha a késedelmet a SANO szándékossága vagy súlyos gondatlansága okozta.  Egyéb esetekben a SANO a szállítási határidőt az akadályoztatás megszűnése utáni vállalható időpontra jogosult egyoldalúan módosítani. 

5.7 Amennyiben a szállítás 5.6 pontban felsoroltak miatti későbbi időpontja a partner részére nem elfogadható, jogában áll a jogügylet vagy annak még nem teljesített része vonatkozásában elállni. Ha az 5.6 pontban felsoroltak miatt a SANO nem teljesít, úgy a partner is mentesül a szerződéses kötelezettségei alól. Amennyiben a szállítási határidő fent felsorolt okokból meghosszabbodik, vagy a SANO mentesül a kötelezettségei alól, ez egyben a partner kártérítési igényérvényesítését is kizárja. 

 

6. Fizetési feltételek

6. 1 A számlák 10 napon belül levonás/kedvezmény nélkül fizetendők. A partnernek lehetősége van a SANO részére SEPA alapkezelő megbízására. A beszedési megbízás alapján a számla esedékességétől számított 8 napon belül 1 % kedvezmény elszámolásával történik a beterhelés. Az előzetes értesítés határideje (Pre-Notification) 5 napra rövidül. A számla fedezetéről a partnernek kell gondoskodnia. Azon költségek, melyek a beszedési megbízás be nem váltásából vagy vissza nem fordításából erednek, a partnert terhelik, mindaddig, míg a SANO a be nem váltást vagy a visszaterhelést kezdeményezi. A partner azzal a nappal teljesíti a fizetési kötelezettségét, amikor az általa fizetendő összeg a SANO számláján hiánytalanul jóváírást nyert.  

6.2 Készpénzfizetés, csekk vagy váltó csak előzetes írásos megállapodás alapján lehetséges. A SANO alkalmazottai, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek nincsenek arra feljogosítva, hogy a partnertől pénzt vegyenek át, vagy a fizetésekre vonatkozóan jognyilatkozatot tegyenek. Ez alól a szabály alól a SANO és partner között írásban létrejött megállapodás adhat felmentést.  

 

7. A partner kellék- és jogszavatossági igényei

7.1 A hiányosságok meghatározása: 

7.1.1 Kellékszavatossági igényre akkor van lehetőség, ha az adott termék az ÁSZF 3.2 pontja szerinti jellemzőknek nem felel meg. 

7.1.2 Jogszavatossági igénnyel akkor élhet a partner, ha a termék felett nem tud rendelkezni, jóllehet a SANO-val szembeni kötelezettségeit határidőben és hiánytalanul teljesítette.  

7.2 Amennyiben a partner a termékkel kapcsolatban hiányosságot jelez a SANO felé, úgy biztosítania kell a SANO számára azt a lehetőséget, hogy a hibát azonnal - (tovább)felhasználás vagy továbbértékesítés előtt - a helyszínen, változatlan állapotban megtekinthesse. 

7.3 Takarmányozási értékkel vagy a takarmánynak az állatokra gyakorolt hatásával kapcsolatos reklamációk esetében a SANO-nak jogában áll a partnertől az állatok tartási körülményeiről és egészségügyi állapotáról további információkat kérni, illetve azt akár közvetlenül is felmérni. 

7.4 Igazolt hiányosságok esetén a partnert a törvényben meghatározott jogok illetik meg. A SANO felelőssége kapcsán a 9. pontban leírtakat is figyelembe kell venni, illetve, ha a partner nem biztosítja a SANO részére a fentiek szerinti lehetőségeket és jogokat az a szavatossági jogok elvesztését okozza.  

 

8. Garancia

8.1 SANO weboldala ill. katalógusa vagy egyéb termékinformációi kizárólag a termék jellemzőinek a leírásaként tekintendők, de csak a konkrét jogügylettel együtt válthatnak ki szavatossági jogosokat, ahol is a jogügyletben leírtak az elsődlegesek. Egyebekben a weboldal ill. a katalógus vagy egyéb termékinformációik a SANO-ra nézve nem kötelezők. 

8.2 Nyilatkozatok/kijelentések a termékről csak akkor alapozhatnak meg szavatossági igényt, ha azt a SANO ügyvezetése írásban és kifejezetten a „szavatosság“ kifejezéssel jelölte meg. 

 

9. A felelősség korlátai

9.1 SANO az életet, a testi épséget vagy az egészséget veszélyeztető károkért korlátlanul felel, feltéve, hogy legalább a gondatlanság a részéről megállapítható az okozati láncolat felállítása révén.  

9.2 SANO felelősséggel tartozik azon károkért, melyek a SANO törvényes képviselőjének a szándékos vagy súlyos gondatlanságán alapulnak, valamint azokért a károkért is, ahol a SANO ezt kifejezetten írásban vállalta.

9.3 SANO korlátozottan – a károkozással érintett jogügylet szerződéses értékének erejéig - felel a jogügyletből eredő tipikusan előre látható károkért azon esetekben, ahol a 9.1. 9.2. pontban meghatározott esetek nem állapíthatók meg, de a kár összegszerűen kimutatható, és az a SANO szerződésszegéséből ered.   

9.4 A SANO a fentiek szerint felel a munkatársai által harmadik személynek okozott károkért is kivéve, ha a károkozás bűncselekmény útján történt, mely esetben a kártérítés közvetlenül az elkövetővel szemben érvényesíthető.  

9.7 A fenti a SANO termékfelelősséggel kapcsolatos törvényi kötelezettségeit nem érintik.  

 

10. Tulajdonjogfenntartás/átszállás

10.1 A termék mindaddig a SANO tulajdonában marad, amíg a partner a fizetési kötelezettségeit a SANO-val szemben nem teljesítette.   

10.2 A termék partner általi felhasználása vagy feldolgozása esetén a SANO a felhasználás/feldolgozás során létrejövő terméken (új termék) tulajdonjogot szerez, méghozzá olyan arányban, amilyen arányt a SANO terméke és az új termék értéke egymáshoz képest képvisel. Amennyiben az új termék kizárólagos tulajdonosa az előző szabály figyelmen kívül hagyása esetén a partner lenne, úgy a partner az új termékkel kapcsolatban a SANO-val szemben tárolási vagy egyéb más költség felszámítására nem jogosult.  

10.3 A partner a SANO-val a 10.2. pont szerinti közös tulajdonú terméket a rendes üzletmenet körében elidegenítheti (értékesítheti), de el nem zálogosíthatja és biztosítékként fel nem ajánlhatja.  Ilyen típusú elidegenítés esetén a partner a saját vevőjével szembeni, de a SANO-t illető vételárrészt köteles a SANO-ra engedményezni.  A SANO jogosult ebben az esetben arra is, hogy közvetlenül a vevővel szemben fellépjen és az őt illető vételárrészt magának követelje. Amennyiben a vevő számára nem egyértelmű, hogy kinek kell teljesítenie, úgy kizárólag letétbe (ügyvédi, vagy bírói) teljesíthet.    

A partner a SANO kérésére – fizetési késedelme esetén – köteles megadni minden olyan információt, és átadni minden olyan dokumentációt, ami a késedelembe esés hátterében álló termékkel kapcsolatos, és az előző pontban meghatározott jogcselekmények elvégezhetőségéhez szükséges. A partner mentesül az engedményezési, tájékoztatás-adási kötelezettsége alól, ha a SANO követelésének fedezetéül megfelelő nagyságú és megoldású biztosítékot nyújt a SANO részére. A megfelelőség kérdését kizárólag a SANO jogosult eldönteni.

10.5 Fizetési késedelem esetén feltéve, hogy a partner már a késedelmet követően részére megküldött felszólítás ellenére sem fizetett, a SANO jogosult a jogügylettől – ha termék még nem került a partner birtokába - azonnali hatállyal elállni, vagy - ha terméket a partner már átvette, vagy a rendelkezési joga alá került – azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a partner köteles a terméket a SANO részére azonnal visszaszolgáltatni. A fizetési késedelem beálltával a partner termék feletti rendelkezési joga megszűnik. A SANO a késedelem első napjával jogosulttá válik a termék visszahívására. A SANO fizetési késedelem esetén jogosult fellépni azzal szemben is, aki a terméket birtokolja és tőle követelni, hogy a terméket a SANO részére adja ki. 

10.6 Amennyiben a partner biztosítékot ad a SANO részére és ez a biztosíték értékben jelentősen meghaladja a SANO felé fennálló tartozás (tőke+költségek+késedelmi kamat) összegét, a SANO köteles a partner kérésére a biztosíték különbözeti összegét a partner részére felszabadítani.  

 

11. Záró rendelkezések

11.1 Amennyiben a partner a Ptk. 8:1. § szerinti vállalkozónak minősül, illetve nem fogyasztó, úgy a jogviták eldöntésére a győri székhelyű és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagosan illetékes.  A SANO azonban jogosult arra is, hogy a jogvita eldöntését az általános szabályok szerint illetékes bíróságon kezdeményezze.  

11.2 A felek jogvitájára a magyar jogot kell alkalmazni.  Az EN áruk nemzetközi adásvételi szerződéséről szóló egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatók a felek jogviszonyában.  

11.3 A jogügyletek megkötése, módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban érvényes. Ez érvényes az írásbeli forma követelmény alóli felmentésre is.  

11.4 Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné, hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válik  és/vagy joghézag lép fel, úgy az az érvénytelen/hatálytalan/végrehajtatlan részen felüli rendelkezéseket érvényességét nem érinti, amennyiben feltételezhető, hogy a felek a jogügyletet ezen érvénytelen/hatálytalan/végrehajthatatlan rendelkezés ellenére is elfogadták/megkötötték volna. 

Az érvénytelen/hatálytalan/végrehajthatatlan rendelkezés helyett egy olyan rendelkezést kell alkalmazni, mely a legközelebb áll a felek eredeti szándékához.  Amennyiben a felek a jogügylet létrehozásakor valamely szabályozást igénylő kérdést figyelmen kívül hagytak, úgy a hiányzó részben azt kell alkalmazni, amely a felek megismerhető szándékai szerint a szerződéses akaratuk volt, vagy ahhoz a legközelebb állt.  

Az Ön közvetlen kapcsolata hozzánk

Sano Modern Takarmányozás Kft.
Csorba Zsolt
+36 34 556 - 700
+36 34 556 - 710
Külterület 069/6. hrsz.
Csém
2949
Magyarország